Zmeny v Zákone o dani z príjmov od 01.01.2020

10. mája 2020 | Dane a odvody

Dovoľujeme si Vám poskytnúť prehľad o najdôležitejších zmenách v zdaňovaní právnických a fyzických osôb ako aj v oblasti spoločných ustanovení. Novelou boli schválené nielen zmeny zákona s účinnosťou od 1.12.2019 a od 1.1.2020, ale aj zmeny zákona, ktorých účinnosť je posunutá až na rok 2021 resp. 2022; napríklad ustanovenia týkajúce sa mikrodaňovníkov budú účinné až od 1.1.2021. Niektoré zmeny zákona sa však uplatnia už pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019.

Účinnosť od 1.1.2020

 1. zavedenie progresívneho zdaňovania právnických osôb Sadzba dane z príjmov právnických osôb s obratom do 100 000 EUR sa mení z úrovne 21 % na 15 %, a to aj v prípade osobitného základu dane pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia; (týka sa aj fyzických osôb s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti do 100 000 EUR),
 2. zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na sumu zodpovedajúcu 21-násobku sumy platného životného minima (zo súčasných 19,2 násobku);
 3. rozšírenie oslobodenia príjmov od dane pre vymedzené druhy nepeňažných príjmov (vzdelávanie zamestnanca, lekárska preventívna prehliadka);
 4. zmena v tzv. brutácii nepeňažných príjmov;
 5. zvýšenie sumy oslobodeného nepeňažného plnenia zamestnanca z dôvodu zabezpečenia ubytovania zamestnávateľom, a to zo sumy 60 EUR na 100 EUR;
 6. umožnenie zamestnancovi podať žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň po vzájomnej dohode so zamestnávateľom elektronickou formou; 
 7. zavedenie možnosti zamestnávateľa vystaviť a doručiť zamestnancovi po vzájomnej dohode vymedzené druhy dokladov elektronickou formou;
 8. zrušenie povinnosti zamestnanca každoročne podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu
 9. nahrádza sa pojem nezmluvný štát pojmom nespolupracujúci štát;
 10. dopĺňa sa definícia pojmu vklad;
 11. zavádza sa nová odpisová skupina 0 pre elektromobily s dobou odpisovania 2 roky (uplatní sa pri podávaní daňového priznania po 31.12.2019, t.j. už pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019);
 12. úprava podmienok pre oslobodenie príjmov (výnosov) právnickej osoby z predaja akcií (§ 13c);
 13. úprava podmienok odpočtu daňovej straty, a to zrušenie rovnomernosti odpočtu straty a predĺženie lehoty na jej odpočet na 5 rokov; v porovnaní s mikrodaňovníkom, ktorý nemá obmedzenie výšky umorovanej daňovej straty, ostatní daňovníci si môžu uplatniť daňovú stratu len do výšky 50 % vyčísleného základu dane, od ktorého je možné odpočet straty uskutočniť;
 14. zvýšenie hranice pre povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov právnických osôb z doterajších 2 500 EUR na 5 000 EUR a zjednodušenie výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti;
 15. úprava výdavkov, ktoré sú súčasťou základu dane až po zaplatení,

napr. zrušenie limitácie do výšky 20% z hodnoty sprostredkovaného obchodu pri odplatách za sprostredkovanie u prijímateľa služby,

rozšírenie výdavkov na poradenské služby o kód Klasifikácie produktov 70.22,

vypustenie výdavkov na získanie noriem a certifikátov z tohto ustanovenia,

rozšírenie o paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania, ktoré sa v súčasnosti do daňových výdavkov nezahŕňajú vôbec;

 1. zavedenie progresívneho zdaňovania právnických osôb Sadzba dane z príjmov právnických osôb s obratom do 100 000 EUR sa mení z úrovne 21 % na 15 %, a to aj v prípade osobitného základu dane pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia; (týka sa aj fyzických osôb s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti do 100 000 EUR),
 2. zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na sumu zodpovedajúcu 21-násobku sumy platného životného minima (zo súčasných 19,2 násobku);
 3. rozšírenie oslobodenia príjmov od dane pre vymedzené druhy nepeňažných príjmov (vzdelávanie zamestnanca, lekárska preventívna prehliadka);
 4. zmena v tzv. brutácii nepeňažných príjmov;
 5. zvýšenie sumy oslobodeného nepeňažného plnenia zamestnanca z dôvodu zabezpečenia ubytovania zamestnávateľom, a to zo sumy 60 EUR na 100 EUR;
 6. umožnenie zamestnancovi podať žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň po vzájomnej dohode so zamestnávateľom elektronickou formou; 
 7. zavedenie možnosti zamestnávateľa vystaviť a doručiť zamestnancovi po vzájomnej dohode vymedzené druhy dokladov elektronickou formou;
 8. zrušenie povinnosti zamestnanca každoročne podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu
 9. nahrádza sa pojem nezmluvný štát pojmom nespolupracujúci štát;
 10. dopĺňa sa definícia pojmu vklad;
 11. zavádza sa nová odpisová skupina 0 pre elektromobily s dobou odpisovania 2 roky (uplatní sa pri podávaní daňového priznania po 31.12.2019, t.j. už pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019);
 12. úprava podmienok pre oslobodenie príjmov (výnosov) právnickej osoby z predaja akcií (§ 13c);
 13. úprava podmienok odpočtu daňovej straty, a to zrušenie rovnomernosti odpočtu straty a predĺženie lehoty na jej odpočet na 5 rokov; v porovnaní s mikrodaňovníkom, ktorý nemá obmedzenie výšky umorovanej daňovej straty, ostatní daňovníci si môžu uplatniť daňovú stratu len do výšky 50 % vyčísleného základu dane, od ktorého je možné odpočet straty uskutočniť;
 14. zvýšenie hranice pre povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov právnických osôb z doterajších 2 500 EUR na 5 000 EUR a zjednodušenie výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti;
 15. úprava výdavkov, ktoré sú súčasťou základu dane až po zaplatení, napr. zrušenie limitácie do výšky 20% z hodnoty sprostredkovaného obchodu pri odplatách za sprostredkovanie u prijímateľa služby, rozšírenie výdavkov na poradenské služby o kód Klasifikácie produktov 70.22, vypustenie výdavkov na získanie noriem a certifikátov z tohto ustanovenia, rozšírenie o paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania, ktoré sa v súčasnosti do daňových výdavkov nezahŕňajú vôbec;
 16. rozšírenie ustanovenia o zahŕňaní „zmarenej investície“ do základu dane aj v prípade dlhodobého finančného majetku;
 17. zavedenie obsahovej náplne oznámenia o vykonaní úpravy základu dane závislej osoby;
 18. zmena podmienok pre znižovanie základu dane po období, v ktorom bol základ dane zvýšený o neuhradené záväzky;
 19. doplnenie ustanovení týkajúcich sa úprav základu dane pri postúpení a odpise pohľadávky;
 20. úprava ustanovení o tvorbe opravných položiek k pohľadávkam;
 21. nová definícia nepremlčanej pohľadávky;
 22. zmena podmienok pre tvorbu rezervy na lesnú pestovnú činnosť;
 23. zrušenie ustanovenia, ktoré považovalo technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti na základe zmluvy o výpožičke za nedaňový výdavok;
 24. rozšírenie okruhu subjektov, ktorým je možné bezodplatne odovzdať potraviny z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti;
 25. zvýšenie daňového zvýhodnenia pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj (odpočet výdavkov na výskum a vývoj od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty), tzv. super odpočet, až na 200 %;
 26. úpravy v príjmoch daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou plynúcich zo zdrojov na území SR;
 27. zavedenie jasnejších pravidiel zamedzujúcich využívaniu hybridných nesúladov v dôsledku odlišných daňových posúdení finančných nástrojov a daňových subjektov v rôznych krajinách, ktoré vedú k znižovaniu daňovej povinnosti;
 28. zmeny v ustanoveniach o zrážkovej dani;
 29. úpravy v ustanoveniach o zamedzení dvojitého zdanenia v prípade hybridných prevodov;
 30. zmeny v zaokrúhľovaní;
 31. zmeny týkajúce sa peňažných a nepeňažných plnení medzi držiteľom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Účinnosť od 1.1.2021

1. Zavádza sa nový pojem mikrodaňovník – právnická osoba, ktorej výnosy budú nižšie ako 49.790 EUR.

Pre mikrodaňovníkov sa budú uplatňovať osobitné zvýhodnené ustanovenia o zdaňovaní:

 • osobitné ustanovenia v spôsobe odpisovania majetku,
 • v zahŕňaní opravných položiek do základu dane;
 • zvýhodnené podmienky pri odpočte daňovej straty, a to zrušenie rovnomernosti odpočtu straty a predĺženie lehoty na jej odpočet na 5 rokov, bez obmedzenia výšky umorovanej daňovej straty v príslušnom zdaňovacom období, t.j. takýto daňovník si môže uplatniť daňovú stratu do výšky vyčísleného základu dane v zdaňovacom období, v ktorom si chce jej odpočet uplatniť;

2. zmeny v registrácii daňovníkov a zavedenie automatickej registrácie daňovníkov správcom dane;

3. zmena prepočtu nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi od zamestnávateľa z titulu zabezpečenia dopravy na miesto výkonu práce a späť. Uvedený návrh reflektuje skúsenosti z praxe v prípadoch, keď motorové vozidlá pri doprave neboli plne obsadené, no zamestnanci bez svojho pričinenia znášali náklady aj za takéto neobsadené miesta;

4. zavedenie rovnakých ustanovení pre mikrodaňovníkov, ako sú uvedené pri právnických osobách, aj pre fyzické osoby s príjmami z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti.

Účinnosť od 1.1.2022

 1. rozšírenie oslobodenia príjmov od dane pre nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom do 500 EUR)